Centrum nápovědyNápověda

Všeobecné obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

1. Uznání platnosti

Všeobecné obchodní podmínky Auvesta Edelmetalle AG pro nákup a skladování drahých kovů a jejich spravování jsou smluvním základem kupní smlouvy / kupních smluv na drahé kovy, které uzavírá objednatel a společnost Auvesta Edelmetalle AG (dále jen „obchodník s drahými kovy“).

2. Uzavření smlouvy

2.1 Žádostí o uzavření kupní smlouvy na drahý kov si objednatel u obchodníka s drahými kovy objedná drahé kovy, v rámci jedné nebo více kupních smluv, které získá buď splátkovým a/nebo jednorázovým nákupem.

Obsahem těchto kupních smluv je získání drahých kovů a případně úschova fyzického drahého kovu, stejně tak zřízení skladového konta drahých kovů, které vybere obchodník s drahými kovy.

2.2 Kupní smlouva se uzavírá na základě akceptace návrhu smlouvy ze strany obchodníka s drahými kovy. Objednatel se vzdává potvrzení akceptace obchodníkem s drahými kovy a jejího zaslání. Objednatel je žádostí o uzavření kupní smlouvy vázán po dobu dvou týdnů.

II. Získání drahého kovu

1. Obchodník s drahými kovy nakupuje po každé platbě pro objednatele fyzický drahý kov (999,9/1.000 u zlatých slitků a stříbro / platinu / palladium nejméně 999,0/1000 ve formě slitků) u mezinárodně uznávaných zpracovatelů (nákup speciálního druhu). Za uznávané zpracovatele (uznávané slévárny) se považují zpracovatelé (slévárny) certifikovaní „The London Bullion Market Association“ nebo srovnatelnými asociacemi obchodníků s drahými kovy v době uzavření této kupní smlouvy. Obchodník s drahými kovy garantuje pravost dodávaných drahých kovů, které vybral s pečlivostí řádného obchodníka.

Smluvní strany se dohodly, že u každého způsobu nákupu bude stanovena nejmenší jednotka, kterou lze zakoupit. Obchodník s drahými kovy může stanovit nejmenší velikosti investičních slitků v hmotnosti nebo kusech pro dobropisy, finanční zatížení a dodávky ve fyzické formě, jako např. slitky a běžné investiční mince, uváděné v kusech a s odpovídajícími údaji hmotnosti v gramech/uncích.

Co se týká velikostí investičních slitků drahých kovů nemá obchodník s drahými kovy žádná omezení. Dodávka ve fyzické formě se objednateli objednaného drahého kovu uskuteční za podmínky dodání kovu dodavateli resp. zpracovatelem a zde platných dodacích lhůt a podmínek.

2. Obchodník s drahými kovy přijme došlou objednávku nejpozději pátý pracovní den. Nákup drahého kovu pro klienta se může uskutečnit nejdříve po platbě, a nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí platby. Drahý kov zakoupený objednatelem přechází do jeho vlastnictví na základě záznamu v depozitu drahých kovů objednatele během 3 následujících pracovních dnů. Výše uvedené pravidlo platí pro objednatele, kteří své platby realizují formou vystavení přímého inkasa s tím, že zákonná lhůta na odstoupení vzhledem k dané platbě již uplynula.

Objednatel obdrží vyúčtování každého provedeného nákupu.

Objednatel spolu s přijetím kupní smlouvy obdrží online přístup, se kterým má kdykoli možnost nahlédnout přes internet do svého depozitu a vystavit si jeho výpis. Kromě toho může každý objednatel jednou ročně požádat o výpis z depozitu k rozhodnému dni 31.12. příslušného kalendářního roku. Obchodník s drahými kovy bude účtovat za každý výpis paušální poplatek ve výši € 15.- s připočítáním právě platné zákonné DPH.

3. Pokud není platbami objednatele pokryta ani nejmenší možná jednotka podle příslušného tarifu pro získání příslušné jednotky, uskuteční se nákup objednaného drahého kovu až v okamžiku, kdy je kupní cena za nejmenší možnou jednotku pokryta platbami objednatele podle odd. II bod 1 odst. 2 VOP. Tato částka bude až do příštího nákupu vedena jako aktivum.

4. Obchodník s drahými kovy účtuje své obchody výhradně v euru. Za tímto účelem budou platby, přijaté na účty obchodníka s drahými kovy v jiných měnách bezprostředně před realizací kupního návrhu vyměněny na eura. Eventuální poplatky budou připsány k tíži kupujícího.

U plateb objednateli (např. při zpětném odkupu drahého kovu obchodníkem s drahými kovy) si může objednatel zvolit, zda chce přijmout platbu ve své národní měně nebo v euru. Bez výslovného požadavku objednatele vyplácí obchodník s drahými kovy v euru. Eventuální poplatky u plateb, které nejsou realizovány v euru, budou připsány k tíži objednatele.

5. Platby objednatele realizované v eurech, mohou být vyměněny podle devizního kursu banky, platného v den nabytí drahého kovu pro objednatele za jiné měny, kterých je zapotřebí pro nabytí a realizaci nákupu drahého kovu.

6. Při stanovení kupní ceny drahého kovu se u objednávky vychází z prodejní ceny obchodníka s drahými kovy, zveřejněné v den přijetí kupního návrhu a po přijetí platby ze strany obchodníka s drahými kovy v rámci 5 pracovních dní po přijetí platby. Obchodník s drahými kovy není vázán limitem ceny drahého kovu od objednatele. Prodejní cena obchodníka s drahými kovy se uvádí každý den v ceníku v oblasti „login“ na www.auvesta.com. Obchodník s drahými kovy provede objednávku pro objednatele v příslušný obchodní den ve výše uvedené lhůtě podle cenového kurzu, který vyplývá z výše uvedeného ceníku v daný obchodní den s přihlédnutím k aktuální tržní ceně drahých kovů.

7. V případě povinné daně z přidané hodnoty při obchodu s drahými kovy je dohodnutá kupní cena netto, k čemuž lze nalézt příslušnou platnou daň z přidané hodnoty i cenu brutto v ceníku v oblasti „login“.

III. Uskladnění a dodávka

1. Uskladnění

Drahý kov zakoupený pro objednatele uschová obchodník s drahými kovy v bezpečnostním skladu, pověřeném úschovou. Obchodník s drahými kovy neručí v těchto případech za pochybení jím vybraného skladu, kromě případu, kdy by pochybení bylo způsobeno jeho chybným výběrem.

Obchodník s drahými kovy uloží zásoby drahých kovů odděleně od vlastního majetku společnosti. Drahé kovy objednatele jsou při uskladnění pojištěny. Při tom se drahé kovy ukládají výlučně ve skladech a trezorech, které odpovídají přísným zadáním pojišťovacích společností v rámci pojistných smluv. Může se jednat o sklady s nejvyšším zabezpečením v tuzemsku, stejně tak i v cizině. Aktuální místo uskladnění bude vždy zveřejněno na domovské stránce obchodníka s drahými kovy. Žirová úschova je výslovně dovolena, avšak pouze v případě, pokud je vztah o zprostředkování vlastnictví klienta chráněný a existuje dostatečné zpětné krytí fyzickými drahými kovy.

Za výběr a kontrolu svých partnerů ručí obchodník s drahými kovy se svědomitostí řádného obchodníka, přičemž ručení za náhodu nebo vyšší moc je výslovně vyloučeno.

2. Dodávka

Objednatel má kdykoli právo požádat o dodání drahého kovu, který si objednal a zakoupil. V této souvislosti je potřebné zohlednit příslušné státní zákony, upravující vlastnictví nebo uvedení drahých kovů na trh. Minimální množství určené k dodání je stanoveno dle zvoleného způsobu nákupu. V jaké formě (např. slitky) a velikostech investičních slitků budou drahé kovy připraveny k dodání zůstává na rozhodnutí obchodníka s drahými kovy. Kupní cena drahých kovů nezahrnuje náklady spojené s přepravou. Při dodání v Německu vznikají následující náklady za dodání:

Případné daně z přidané hodnoty, cla a všeobecné zákonné odvody příslušné cílové země přebírá objednatel. Možné nároky na vydání ze strany obchodníka s drahými kovy směrem k uchovateli jsou postoupeny objednateli. Objednatel toto postoupení přijímá podpisem objednávky. Objednatel přijme toto postoupení podpisem objednávky.

IV. Zpětný odkup / Správa drahého kovu

1. Objednatel je oprávněn udělat obchodníkovi s drahými kovy písemnou nabídku na zpětný odkup zakoupeného drahého kovu (celého nebo části). Obchodník s drahými kovy přijme během čtyř pracovních dnů nabídku na zpětný odkup a bezodkladně jej provede; objednatel se vzdává potvrzení o přijetí nabídky zpětného odkupu. Základ pro stanovení nákupní ceny za účelem nákupu představuje nákupní cena stanovená obchodníkem s drahými kovy, zveřejněná v rámci 4 pracovních dní po přijetí kupního návrhu. Odkupní cena obchodníka s drahými kovy se uvádí každý den v ceníku v oblasti „login“ na www.auvesta.com. Pokud ze zákona vyplývá povinnost platby daně z přidané hodnoty, platí odd. II, bod 7 VOP.

Obchodník s drahými kovy je oprávněn nabídku na zpětný odkup odmítnout, pokud je trh s příslušným drahým kovem narušen, takže je obchodník s drahými kovy zbaven možnosti drahý kov dále prodávat. O tom musí být objednatel bezodkladně písemně informován.

2. Zápis o kontrole stavu

Zápis hodnoty zásob a následný protokol o něm provádí kontrolor používání prostředků čtvrtletně ve spolupráci s obchodníkem s drahými kovy. Jako kontrolor využívání finančních prostředků může být vybrán právník, daňový poradce, auditor nebo notář.

V. Další ustanovení

1. Depozitní poplatky

Objednateli se za uskladnění účtuje depozitní poplatek. Výška depozitního poplatku a jeho druhy se řídí příslušným druhem nákupu. Depozitní poplatek se odečítá z depozitu objednatele.

2. Zprostředkování prodeje

Zprostředkovatel pracuje pod vlastním jménem a vystupuje sám za sebe. Upozorňujeme na to, že klientovi nabízí samostatnou službu. Objednatele upozorňujeme na to, že zprostředkovatel není zplnomocněn poskytovat poradenské služby, nebo činit přísliby, které se liší od předkládaných všeobecných obchodních podmínek, nebo od objednacího formuláře obchodníka s drahými kovy. Nesmí především činit přísliby na služby nebo je za obchodníka s drahými kovy potvrzovat.

3. Doba platnosti / Výpověď / Ručení / Povinnost svědomitého jednání

3.1 Pevná doba platnosti není dohodnuta. Objednateli je povoleno zvyšovat měsíční platby, případně je vynechat nebo snížit. Objednatel je též oprávněn nabídnout drahý kov obchodníkovi s drahými kovy k odkupu podle odd. IV, bod 1 VOP.

3.2 Strany se dohodly, že obchodník s drahými kovy neručí za daně, které se u objednatele vyskytnou v souvislosti s nákupem či prodejem drahých kovů. Obchodník s drahými kovy neposkytuje žádné daňové poradenství ani žádná vysvětlení finančnímu úřadu nebo jiným třetím osobám v souvislosti s eventuálně se vyskytujícími daněmi a odvody. Zdanění se řídí národními zákony a eventuálně také dohodami o zamezení dvojího zdanění. Podle právní situace se může při uskladnění v bezcelních skladech vyskytnout efekt osvobození od placení daně.

3.3 Objednatel se zavazuje, že obchodníkovi s drahými kovy bezodkladně sdělí změnu adresy a kontaktních údajů. Korespondence bude zasílána vždy na poslední známou adresu objednatele.

4. Ochrana údajů

Údaje obsažené v tomto návrhu objednávky drahých kovů a další údaje, týkající se osob a investic, zpřístupněné v rámci obchodních vztahů, obchodník s drahými kovy, zprostředkovatel i další zúčastněné třetí osoby ukládají do paměti, využívají, vyhodnocují a přenášejí (zpracování dat) elektronickou nebo písemnou formou. Děje se tak za účelem správy a péče o kupní smlouvu o drahých kovech. Nikdy nedochází k předávání údajů nezainteresovaným třetím osobám.

5. Písemná forma

Ústní nebo telefonické dohody musí být pro účely jejich platnosti písemně potvrzeny obchodníkem s drahými kovy.

6. Salvátorská klauzule / Volba práva

6.1 Pokud by jednotlivá ustanovení této smlouvy, uzavřené s objednatelem na základě těchto Všeobecných a Mimořádných obchodních podmínek, pozbyla platnosti, platnosti zbývajících ustanovení se to nedotkne.

6.2 Pro tuto smlouvu platí výlučně německé právo.

Stav: 21.07.2014

Upozornění:

– Společnost Auvesta uzavřela s nezávislým kontrolorem používání prostředků, který v pravidelných odstupech prověřuje stavy skladů, smlouvu o kontrolách skladů.

– Objednatel byl a je výslovně upozorněn, že cena drahého kovu je tržní cenou, která podléhá výkyvům tak, že ztráta jeho hodnoty nemůže být vyloučena.